Regulamin sklepu internetowego foodpatka.pl

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu foodpatka.pl. W szczególności znajdują się w nim informacje o zasadach składania zamówienia, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

§1 Definicje 

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem foodpatka.pl.

Sprzedawca– Adrian Krzysiek Digital Advantage z adresem siedziby: Górki Napękowskie 3a, 26-004 Bieliny, telefon: 794598953, NIP: 6572979413, REGON: 525525644

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie i zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość. 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Towar – rzeczy ruchome oraz treści cyfrowe

Dane Sprzedawcy – Adrian Krzysiek, adres korespondencyjny: Górki Napękowskie 3a, 26-004 Bieliny, adres e-mail: kontakt.foodpatka@gmail.com.

§2 Postanowienia wstępne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem foodpatka.pl oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej foodpatka.pl w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca stosuje transparentną politykę cenową. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, poprzednia (przekreślona) cena jest zawsze najniższą ceną z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

§3 Dokonywanie zakupów w Sklepie

 1. Cena towaru brutto podana jest na stronie Sklepu. Podczas procesu składania zamówienia oraz na stronie podsumowującej zamówienie Klient jest informowany o cenie towaru wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych ewentualnych kosztach.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie produktów do koszyka, uzupełnienie danych i zaakceptowanie wymaganych zgód.
 4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, przyjmuje je do realizacji oraz przesyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość, która zawiera potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Po opłaceniu zamówienia, z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta, umowa sprzedaży zostaje zawarta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą być spowodowane brakiem kompatybilności Sklepu z urządzeniami, z których korzysta Klient, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub usterkami technicznymi po stronie dostawców określonych usług.
 6. Klient dokonując zakupów w sklepie akceptuje Regulamin.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 
 8. Klient i Sprzedawca związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia w Sklepie
 9. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w ramach Tpay płatności.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta. 
 11. Towar dostarczany jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie procesu składania zamówienia.

§4 Niezgodność towaru z umową; reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.
 2. W razie braku zgodności towaru lub treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.  Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez konsumenta na przykład: pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt.foodpatka@gmail.com.
 4. Zaleca się podanie przez konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania konsumenta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 6. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 8. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 10. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową lub nie doprowadził do zgodności z umową.
 11. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.
 12. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy (w związku z reklamacją) lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 14. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Pomimo, że w przypadku dostarczania treści cyfrowych, możliwe jest wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia, Sprzedawca przewiduje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od objęcia towaru w posiadanie, jeżeli e-book nie spełni oczekiwań.  
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 3. Rekomendowaną formą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest przesłanie go na adres poczty elektronicznej kontakt.foodpatka@gmail.com.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą.
 6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§6 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Sprzedawca umożliwia dołączenie do listy newslettera i zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci newslettera.
 5. Zawarcie umowy wymaga wypełnienia i przesłania formularza w którym należy podać adres-email. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem dołączenia do newslettera.
 6. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
 7. Przesyłanie za pośrednictwem formularza treści bezprawnych jest zabronione.
 8. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania newslettera.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności świadczenia z umową wobec konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sprzedawcy.
 10. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Sprzedawcy.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie pl.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca prezentuje wybrane, zweryfikowane opinie na temat całokształtu prowadzonej działalności. Sprzedawca zapewnia, aby opinie były reprezentatywne, tj. odzwierciedlały oceny zawarte we wszystkich otrzymanych opiniach. Sprzedawca także indywidualnie weryfikuje, m.in. na podstawie adresu e-mail, czy opinie pochodzą od osób, które nabyły produkt lub go używały.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwa m.in. dalsza sprzedaż e-booków oferowanych w Sklepie, ani ich przerabianie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne akty prawne.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9 Opinie w sklepie internetowym

1. Klient sklepu internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w sklepie internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu.

2. Opinie, recenzje, komentarze, oceny o produktach zamieszczone na stronie pozyskujemy z różnych źródeł, tj. od naszych klientów, a także od osób, które komentują nasze posty w social mediach. Nie weryfikujemy opinii publikowanych w kanałach internetowych w celu zapewnienia, że pochodzą one od Klientów, którzy nabyli towar w naszym sklepie internetowym lub go używali.